Ամբիոնի վարիչտնտեսական գիտությունների թեկնածուՅու. Բաղրյան:  Հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոսների հիմնական մասն ունի գիտական տարբեր կոչումներԱմբիոնի նիստերի ժամանակ քննարկվում է դասախոսների ուսումնական պլանները և ծրագրերըկատարվում է կուրսային աշխատանքի թեմաների հաստատում: Հասարակագիտական առարկաների ամբիոնի բոլոր դասախոսները ծավալում են ակտիվ մանկավարժական և գիտահետազոտական գործունեությունՆրանց անմիջական մասնակցությամբ և ղեկավարությամբ կազմակեպվում են գիտական կոնֆերանսներ: