ՈւՐԱՐՏՈՒ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿ

Հիմնական հասկացությունների սահմանում.

Գիտելիք  -  կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերմանը նպաստող տեղեկատվական ամբողջություն, որը ձեռք է բերվում կրթության և/կամ փորձառության միջոցով՝ արտահայտելով մասնագիտական ոլորտում տեսական և գործնական մոտեցումներ:

Կարողություն - ուսումնառության արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքների կիրառման եղանակն է, գիտելիքը տեղայնացնելու հնարավորությունը: Կարողությունը հիմնվում է անձի ընդունակությունների, գիտելիքների և հմտությունների վրա:

Հմտություն - գիտելիքի և գործողությունների սերտման արդյունք է, երբ մասնագիտական գործողությունները կատարվում են արագ ու անսխալ և նույն կերպ էլ կարգավորվում են:

 

Բակալավրի որակավորման բնութագրիչներ

(գերազանց առաջադիմության պարագայում)

Բակալավրի որակավորում շնորհվում է ուսանողներին, ովքեր, ընդհանուր առմամբ, ցուցաբերում են.

հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական և հետազոտական ոլորտների հիմնական ասպեկտների ըմբռնում՝ ունենալով համակարգված և մանրակրկիտ գիտելիքներ ոլորտների հիմնական՝ դասական, արդի և նորարական գիտակարգերի շրջանակներում:

 

Վերոնշյալը ենթադրում է. 

 

Կարողություններ (ընդհանրապես)

մասնագիտական ոլորտի շրջանակներում ընդունելի և հիմնավոր տեղեկատվության

 §  ընկալման,

 §  որոնման,

 §  հետազոտման

  §  վերլուծության:

 

Կարողություններ (մասնավորապես)

համապատասխան մեթոդների կիրառմամբ

 §  իրենց գիտելիքները վերլուծելու, պարբերաբար վերանայելու, համախմբելու, ընդլայնելու, տեղայնացնելու, նկարագրելու/բացատրելու, 

§  բազմաբնույթ և ոլորտային հետազոտական ծրագրեր նախագծելու, հետազոտական գործունեության առանձին տարրեր իրականացնելու, 

§  տեսական և գործնական գիտելիքներին, հետազոտական արդյունքներին քննադատաբար մոտենալու, 

§  հետազոտական հարցադրումներ առաջ քաշելու և սոցիալական հիմնախնդիրների լուծումներ որոշակիացնելու, այդ լուծումների առաջնայնությունը ցույց տալու, 

§  հանրության լայն շերտերի շրջանակներում մասնագիտական և ոչ մասնագիտական գիտելիքներ/տեղեկատվություն հաղորդելու:

 

 

Հմտություններ (ընդհանրապես)

§  հոգեբանական, սոցիոլոգիական, սոցիալական աշխատանքի հասկացութային համակարգերի յուրացման և ձևավորման, 

§  փաստարկման և հակափաստարկման, քննադատաբար վերլուծելու

§  տեսական և գործնական, հետազոտական հիմնախնդիրների լուծումների առաջքաշման, 

§  նորարակական գաղափարներ առաջադրելու, 

§  հետազոտական (ոլորտում առկա հետազոտությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա ձևավորված),

§  գիտելիքի սինթեզման և մասնատման, բացերի լրացման, 

§  տրամադրված հետադարձ կապից օգուտ քաղելու, 

§  հեղինակային տեքստային նյութեր (հոդվածներ, էսսեներ, թեզիսներ և այլն) ստեղծելու, 

§  մասնագիտական նյութերի յուրացման գործընթացում օտար լեզվի (ռուսերենի, անգլերենի) կիրառման, 

§  տեղեկատվական և հեռահողորդակցական տեխնոլոգիաներ (այսուհետև՝ ՏՀՏ) արդյունավետ կերպով կիրառելու:

 

Հմտություններ (մասնավորապես)

§  հետազոտական գաղափարներ առաջադրելու,

§  հետազոտական գործողություններ, սոցիալական միջամտության ծրագրեր նախաձեռնելու,

§  հոգեբանական և սոցիոլոգիական, սոցիալական աշխատանքի ոլորտի հիմնախնդիրներ ախտորոշելու:

 

Մագիստրոսի որակավորման բնութագրիչներ

(գերազանց առաջադիմության պարագայում)

Շնորհվում է ուսանողներին, ովքեր, ընդհանուր առմամբ, ցուցաբերում են. իրենց մասնագիտական ոլորտների՝ սոցիոլոգիայի, հոգեբանության, սոցիալական աշխատանքի, հիմնախնդիրների և/կամ հայեցակարգերի համակարգային ըմբռնողականություն՝ ունենալով տրամաբանված և մանրամասն գիտելիքներ ոլորտի մասնագիտական և հետազոտական փորձի շրջանակներում, նախագծելով հետազոտական ծրագրեր, պատկերացնելով այդ ծրագրերի իրականացումը:

Վերոնշյալը ենթադրում է.

  Կարողություններ (ընդհանրապես) 

Մասնագիտական ոլորտների շրջանակներում ընդունելի

 • տեղեկատվության մշակում, վերլուծության տեխնիկաների տիրապետում, որոնք անհրաժեշտ են հետազոտություն իրականացնելիս,
 • գիտելիքի վերլուծում, քննադատորեն յուրացում,
 • հետազոտական տեխնիկաների և մեթոդների ինքնուրույն մեկնաբանում, հիմնավորում, նկարագրում/բացատրում,  
 • հետազոտությունների քննադատաբար գնահատում,
 • հիպոթեզների առաջադրում, ստուգում:

 

Կարողություններ (մասնավորապես)

 • բարդ և բազմաչափ հոգեբականական, սոցիոլոգիական, սոցիալական աշխատանքի հիմնախնդիրների տեսանկյունից համակարգայնացված աշխատելու,
 • մասնագիտական տեսանկյունից հստակ դիրքորոշում ունենալու, 
 •  տեղեկատվություն շրջանառելու,
 • կառավարման, ինքնակառավարման և ինքնավերահսկման, 
 • մասնագիտական հաղորդակցման,
 • մասնագիտական և կազմակերպչական գործունեություն պլանավորելու և իրականացնելու,
 • գիտականորեն ընդունելի և հիմնավոր մասնագիտական աշխատաքներ ստեղծելու,
 •  մասնագիտության մեջ ՏՀՏ կիրառելու 
 • մասնագիտական նյութերի յուրացման, մշակման և ստեղծման գործընթաց/ներում օտար լեզվի (ռուսերենի, անգլերենի և, ըստ անհրաժեշտության, այլ լեզուների) կիրառման:

 

Հմտություններ (ընդհանրապես)

§  հաղորդակցվելու,

§  պլանավորելու,

§  կազմակերպելու,

§  հետազոտելու,

§  հետազոտություն նախագծելու,

§  կառավարման,

§  վերլուծելու, քննարդատելու,

§   դժվար իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու,

§  տեքստեր ստեղծելու,

§   ստեղծագործական, նորարական:

 

Հմտություններ (մասնավորապես) 

 •  ակտիվ լսելու,
 • ակտիվ սովորելու,
 • դասավանդելու,
 • հետազոտական թիմում աշխատելու և համագործակցելու,
 • անհատական աշխատանքի, ինքնակրթության,
 • հետազոտություններ նախագծելու, պլանավորելու, իրականացնելու,
 • տարակարծությունը հաշվի առնելու, հակադրվող կարծիքներ համադրելու,
 • բազմաբնույթ սոցիալական միջամտության ծրագրերի նախագծման և իրականացման,
 • հաղորդակցման,
 • կազմակերպական մշակույթ կրելու և ձևավորելու,
 • ներկայացման,
 • հստակորեն և/կամ ստեղծագործաբար գրելու,
 • հետադարձ կապ ապահովելու, հետադարձ կապից օգուտ քաղելու
 • բանակցելու,
 • զեկուցման,
 • տվյալների հավաքման մեթոդների կիրառման,
 • հետազոտական հիմնախնդիրներ սահմանելու, լուծումներ առաջադրելու,
 • կոնֆլիկնտների կառավարման: 

Հետազոտողի որակավորման բնութագրիչներ

(գերազանց առաջադիմության պարագայում)

Կարող է շնորհվել ուսանողներին, ովքեր, ընդհանուր առմամբ, ցուցաբերում են.

իրենց մասնագիտական ոլորտի գիտահետազոտական և տեսամեթոդաբանական հիմնախնդիրների համակարգային ըմբռնողականություն՝ ունենալով խորքային գիտելիքներ հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, սոցիալական աշխատանքի հիմնական գիտակարգերի և հետազոտական փորձի շրջանակներում

Վերոնշյալը ենթադրում է. 

Կարողություններ (ընդհանրապես) 

Մասնագիտական ոլորտի շրջանակներում ընդունելի

 • հետազոտական մեթոդաբանությունների և մեթոդների տիրապետելու, հետազոտություն նախագծելու և իրականացնելու, նոր գիտակրթական, տեսամեթոդաբանական հնարավորություններ ստեղծելու,
 • հետազոտական տվյալներ մասնագիտորեն հավաքագրելու և համապատասխան վերլուծական մեթոդների շրջանակներում վերլուծելու,
 • հետազոտական տեխնիկաները, մեթոդները, մեթոդաբանությունները մանրամասնորեն մեկնաբանելու, հիմնավորելու, ընտրելու, կիրառելու և վերափոխելու՝ նոր տեխնիկաներ առաջադրելու, 
 • գիտահետազոտական հիպոթեզներ առաջադրելու, հերքելու և/կամ հաստատելու:

 

Կարողություններ (մասնավորապես)

 • բարդ և բազմաչափ գիտահետազոտական և տեսամենթոդաբանական խնդիրների տեսանկյունից համակարգված, կազմակերպված և ստեղծագործաբար աշխատելու,
 • գիտահետազոտական և տեսամեթոդաբանական առկա տեղեկատվության բացերի սահմանման և լրացման,
 • մասնագիտական տեսանկյունից հստակ դիրքորոշում ունենալու, գիտական նորույթ առաջադրելու և հիմնավորելու, 
 •  տեղեկատվություն շրջանառելու, 
 • կառավարման, 
 • գիտահետազոտական գործունեություն պլանավորելու և իրականացնելու,
 • գիտականորեն ընդունելի և հիմնավոր գիտական աշխատաքներ ստեղծելու, 
 • ՏՀՏ կիրառելու,
 • մասնագիտական նյութերի հետ աշխատանքում օտար լեզվի կիրառման, ինչպես նաև օտար լեզուներով  գիտական նյութերի ստեղծման:

Հմտություններ (ընդհանրապես)

§  հետազոտելու,

§  հաղորդակցվելու,

§  պլանավորելու,

§  կազմակերպելու,

§  կառավարման և ինքնակառավարման,

§  վերլուծելու,

§   դժվար իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու,

§  գրելու:

Հմտություններ (մասնավորապես)

 •   դասավանդելու,
 • որպես անհատ հետազոտող ինքնաներկայանալու,
 • թիմում աշխատելու և համագործակցելու,
 • գիտական արժեք ներկայացնող որոշումներ կայացնելու, հետազոտական աշխատանքներ պլանավորելու, իրականացնելու,
 • բազմաբնույթ գիտահետազոտական և սոցիալական միջամտության ծրագրերի նախագծման և իրականացման,
 • հաղորդակցման,
 • կազմակերպական մշակույթ կրելու և ստեղծելու,
 • փոխօգնության, փոխըմբռնման միջավայր ստեղծելու և ղեկավարելու,
 • ներկայացման,
 • գրելու,
 • մի քանի լեզվով գաղափարները գրավոր և բանավոր կերպով հստակ արտահայտելու,
 • խմբային քննարկումներ նախաձեռնելու,
 • հետադարձ կապ ապահովելու, ստացած հետադարձ կապից օգուտ քաղելու,
 • բանակցելու,
 • զեկուցման,
 • տվյալների հավաքման և վերլուծության,
 • խմբագրելու,
 • ռեսուրսների կառավարման,
 • խորհրդատվություն տրամադրելու,
 • փոփոխություններ ընդունելու և դրանց նպաստելու,
 • կոնֆլիկնտների կառավարման,
 • ակտիվ լսելու
 • ակտիվ սովորելու: