Բակալավրի կրթական ծրագրով <<Հոգեբանություն>>  մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն, 2017թ.: